HIT Serwis

Autoryzowane Centrum Serwisowe

Jak zgłosić naprawę gwarancyjną

Zgłoszenia naprawy gwarancyjnej możemy dokonać tylko po przez infolinie producenta sprzętu.

Samsung - 801 172 678 lub strona www.samsung.com/pl
LG - 801 545 454
SONY - 22 306 0694
PHILIPS (telewizory) - 22 397 1504
TOSHIBA - 48 363 6366

Jak zgłosić naprawę pogwarancyjną

Najwygodniejszą formą zgłoszenia sprzętu do naprawy jest wypełnienie formularza (po prawej stronie -->> )
przyspieszy to znacznie zarejestrowane zgłoszenia w naszym systemie. Można też dokonać takiego zgloszenia osobiscie w siedzibie naszej firmy HIT Serwis, 71-064 Szczecin, Al. Piastów 28a.

Jak dostarczyć sprzęt

- osobiście pod adres naszej firmy HIT Serwis, 71-064 Szczecin, Al. Piastów 28a
- kurierem, po zaznaczeniu odpowiedniej opcji kurier zostanie do wysłany pod wskazany adres
- w przypadku konieczności naprawy w domu bądź siedzibie klienta, proszę zaznaczyć odpowiednia opcję w formularzu zgłoszeniowym

Warunki naprawy

WARUNKI PRZYJĘCIA SPRZĘTU DO NAPRAWY UMOWA O WYKONANIE USŁUGI

1. Hit-Serwis przyjmuje sprzęt do naprawy otwierając zlecenie naprawy i wydaje pokwitowanie, które jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu. Honorowane będą jedynie zobowiązania, które zostały zawarte pisemnie w trakcie otwierania zlecenia. Sprzęt jest wydawany na okaziciela pokwitowania, które zatrzymywane jest przy odbiorze sprzętu.
2. Hit-Serwis nie podaje wiążącego terminu wykonania usługi, ponieważ jest on uzależniony od czasu nabycia części oraz niezbędnej dokumentacji technicznej. Klient zawsze jest powiadamiany o wykonaniu usługi.
3. Hit-Serwis nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione ze sprzętem akcesoria i osprzęt niezwiązany z usterką lub zbędne do wykonania naprawy w szczególności płyty CD, kasety, przewody, anteny, piloty, itp.
4. Naprawa wykonywana jest do sumy ustalonej odrębnym zarządzeniem, chyba, że inna kwota zostanie zatrzeżona przez klienta przy przyjmowaniu sprzętu.
5. Klient rezygnujący z usługi przed jej zakończeniem ponosi koszty zużytego materiału niezbędnego do rozpoznania rodzaju i zakresu usterki oraz koszty ekspertyzy technicznej.
6. Hit-Serwis stosuje ceny umowne wg stawek godzinowych. Wyliczenie kosztów naprawy dokonywane jest przez zsumowanie ceny usługi na podstawie nakładów czasowych wg stawki godzinowej rozliczonej na naprawy różnych podzespołów i ceny umownej na części zużyte do naprawy. Do ceny usług dolicza się stawkę ryczłtu materiałowego w wysokości ustalonej odrębnym zarządzeniem. Właściciele Hit-Serwis zastrzegają sobie prawo do podwyższenia ilości roboczogodzin do usług, gdzie stwierdzono zdewastowanie sprzętu lub konieczność wykonania nietypowych czynności ( przekraczających zakres napraw sprzętu).
7. Na wyraźną prośbę klienta Hit-Serwis może dokonać naprawy ekspresowej ( do 24 godzin), doliczając 50% wartości stawki za naprawę w normalnym terminie.
8. Hit-Serwis na życzenie klienta może zapewnić dojazd pracownika serwisu do naprawy płatnej odbiornika telewizyjego, doliczając do wartości naprawy opłatę transportową w kwocie ustalonej odrębnym zarządzeniem.
9. Na wykonaną usługę i wymienione elementy Zleceniodawca udziela 6 miesięcy gwarancji z wyłączeniem urządzeń, których wiek przekracza 10 lat lub ogólny stan techniczny jest oceniony jako zły, o czym Hit-Serwis informuje pisemnie na zleceniu. Gwarancją nie są również objęte uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: uszkodzenia mechaniczne, zjawiska atmosferyczne, a także eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem.
10. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za wadliwą współpracę naprawionego sprzętu (sprawdzonego w serwisie przez klienta) z niesprawnymi urządzeniami zewnętrznymi i instalacjami współpracującymi. Ustalenie przyczyn może nastąpić na zasadzie odrębnej usługi.
11. W przypadku sporów dotyczących aspektów technicznych naprawionego sprzętu jedynym rostrzygającym głosem jest techniczna opinia autoryzowanego przedstawiciela producenta urządzenia. Inne opinie nie będą rozstrzygane.
12. Powierzone urządzenia do naprawy należy odebrać w ciągu 14 dni od dnia telefonicznego powiadomienia zleceniodawcy. Po tym okresie będą naliczane odsetki w wysokości 1% za każdy dzień liczone od dnia powiadomienia. Po upływie 30 dni od dnia powiadomienia Hit-Serwis zastrzega sobie prawo do odzyskania poniesionych nakładów i kosztów robocizny wszelkimi dostepnymi metodami ( np. sprzedaży sprzętu w całości lub w elementach itp.).
13. Otworzenie zlecenia jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem przez zleceniodawcę warunków przyjęcia sprzetu do naprawy.

W przypadku rezygnacji naprawy Klient ponosi koszty oceny stanu technicznego sprzętu i wyceny kosztów naprawy w kwocie do 50 zł

Gwarancja

Naprawy gwarancyjne - realizujemy zgodnie z zasadami określonymi przez Producenta w Warunkach gwarancji producenta

Naprawy pogwarancyjne - firma HIT Serwis udziela 6 miesięcznej gwarancji na dokonane naprawy. Gwarancja nie obejmuje elementów eksploatacyjnych które podlegają naturalnemu zużyciu ( np. baterie. żarówki itp.)

Nie udzielamy gwarancji na naprawy sprzetu starszego niż 10 lat.

Zgłoś naprawę pogwarancyjną

Proszę podaj swoje imię.
Please let us know your email address.
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Opis sprzętu do naprawy
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Please let us know your message.
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji zlecenia naprawy sprzętu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane